Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP);

Căn cứ quy định tại Công văn số 6485/BGDĐT-TCCB ngày 14/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 6980/HD-ĐHĐN ngày 28/12/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch của công chức, viên chức (CC,VC) và người lao động (NLĐ), Đại học Đà Nẵng lập kế hoạch này năm 2016 với những nội dung sau:

Xem thêm chi tiết tại đây

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH