Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

10/12/2016

Sáng ngày 08/12/2016, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc Hội nghị

Thành phần tham dự Hội nghị gồm 240 đồng chí là ủy viên cấp ủy, ủy viên UBKT cấp ủy, chuyên viên Văn phòng cấp ủy các cấp thuộc đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy đã quán triệt Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng (viết tắt Quy định 29-QĐ/TW) Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể là những điểm mới như: quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng; quy định chuyển sinh hoạt đảng chính thức; nội dung khiếu nại về việc xóa tên đảng viên... Một số vấn đề cụ thể trong Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH TW thi hành Điều lệ Đảng như: tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng…

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng- Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt Quy định 29-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW

Tiếp đó, đồng chí Lê Đình Cường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quán triệt Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là văn bản quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, là "cẩm nang" của những người làm công tác kiểm tra của Đảng. Do đó, việc quán triệt Quy định này là để thống nhất về nhận thức, quan điểm, phương châm, phương pháp kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Đồng chí Lê Đình Cường – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy quán triệt Quy định 30-QĐ/TW

Hội nghị quán triệt Quy định 29-QĐ/TW và Quy định 30-QĐ/TW của BCH TW khóa XII đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các tổ chức đảng, đảng viên nhằm nắm vững, thực hiện thống nhất, có hiệu quả về thi hành Điều lệ Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.