Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

 

Để Đại học Đà Nẵng có cơ sở đối chiếu với hồ sơ gốc của từng nhà giáo đang hướng dẫn thí nghiệm, thực hành nhằm xác định chính xác thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Đề nghị các Trường và các đơn vị (phối hợp với Bộ môn và Khoa) hướng dẫn, triển khai việc kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm, thực hành của từng cá nhân trong đơn vị mình (theo biểu mẫu kèm theo dưới đây).

Các Trường và các đơn vị tập hợp mẫu kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm, thực hành gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 01/6/2012.

File biểu mẫu kèm theo

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH