Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016

09/01/2017

Giám đốc ĐHĐN đã ký Quyết định số 94/QĐ-ĐHĐN ngày 09/01/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 gồm 36 người.

 

Xem chi tiết tại đây.