Đại học Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2016 và phát hành Newsletter

28/02/2017

Nhằm tăng cường thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá “Học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng và xã hội đồng hành, hợp tác và phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng trân trọng công bố “Báo cáo thường niên năm 2016” (Annual Report UD-2016).

Xem Báo cáo và Video tại đây.

 

Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng phát hành "Bản tin định kỳ" (Newsletter UD). Trân trọng giới thiệu “Newsletter UD, No1-2017”.

Xem Bản tin và Video tại đây.

 

Thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN (cicudn@ac.udn.vn,  DĐ: 0905.173579).

Trân trọng./.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn