Đại học Đà Nẵng phát hành Newsletter No2 - UD 2017

26/04/2017

Nhằm tăng cường thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá “Học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng và xã hội đồng hành, hợp tác và phát triển bền vững, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành “Bản tin định kỳ” Newsletter No2 - UD 2017.

 

Xem Bản tin và Video tại đây.

Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN