Kính gửi:

                             - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

                             - Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Công văn số 6485/BGDĐT-TCCB ngày 14/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 6980/HD-ĐHĐN ngày 28/12/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)và Công văn số 6685/ĐHĐN-TCCB ngày 28/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch của công chức, viên chức và người lao động (CC, VC và NLĐ), ĐHĐN yêu cầu các đơn vị triển khai đánh giá CC, VC và NLĐ năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

 

1. Thời gian triển khai thực hiện đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ

Đánh giá theo năm học 2016 – 2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017)

1.1. Đối với các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Văn bản báo cáo kèm theo Phiếu đánh giá, Phiếu bổ sung lý lịch và báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CC, VC và NLĐ của đơn vị (Mẫu BM-01 và BM-02), gửi về Ban Tổ chức Cán bộ chậm nhất vào ngày 03/7/2017.

1.2. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Văn bản báo cáo tổng hợp kết quả (Mẫu BM-01 và BM-02) về đánh giá VC, NLĐ năm học 2016 - 2017; Quyết định công nhận kết quả đánh giá VC,  NLĐ của đơn vị; Phiếu đánh giá viên chức của Hiệu trưởng kèm Biên bản họp và văn bản đánh giá của cấp ủy đơn vị, hồ sơ gửi về ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ chậm nhất vào ngày 03/7/2017.

Riêng hồ sơ gồm: Phiếu đánh giá, Phiếu bổ sung lý lịch và các văn bản khác (nếu có) của VC, NLĐ còn lại, các cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức lưu vào hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý.

 

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHĐN chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại VC, NLĐ và bổ sung lý lịch theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN, Ban Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, trình Giám đốc ĐHĐN quyết định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2.3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính các đơn vị có trách nhiệm xác nhận chữ ký của Trưởng đơn vị, đóng dấu vào Phiếu đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ và tổ chức lưu trữ vào hồ sơ cán bộ theo đúng qui định hiện hành.

(Mẫu Phiếu đánh giá Công chức (Mẫu số 01_CC), Viên chức quản lý (Mẫu số 02_VC_QL), Viên chức và NLĐ còn lại (Mẫu số 02_VC) ; bảng tổng hợp (Mẫu BM-01) và báo cáo (Mẫu BM-02) về đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ năm học 2016 - 2017 gửi kèm theo công văn này trên website ĐHĐN).

Trên đây là Công văn yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động của ĐHĐN năm học 2016 - 2017. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về ĐHĐN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) để được trao đổi, hướng dẫn và thống nhất thực hiện./.

 

GIÁM ĐỐC

  

 GS.TS. Trần Văn Nam

Xem công văn tại đây

Xem các Mẫu đánh giá tại đây

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH