Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII

01/09/2017

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN đã ban hành Kế hoạch số 520-KH/BTV ngày 10/8/2017 về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho 169 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và cán bộ Văn phòng cấp ủy trong toàn ĐHĐN.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 5 khóa XII,
Quy định 86 và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị khóa XI

Đồng chí Trần Văn Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Chủ trì hội nghị - đã phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng: khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, có tính chất đột phá, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra. Đồng chí Trần Văn Nam cũng đã yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và thực hiện việc viết bài thu hoạch cá nhân theo đúng quy định.

Đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và  quán triệt những điểm mới trong Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận để các đại biểu nêu ý kiến, phân tích, làm rõ thêm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay nhằm hiểu rõ và nhận thức sâu sắc các nội dung nghị quyết, quyết định, kết luận... để triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tin từ Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN