Thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 29/6/2012 của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng và các văn bản Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) ở cơ quan đơn vị, ngày 03/8/2012 Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã ký Kế hoạch Liên tịch số 4416/ĐHĐN -LT thống nhất hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị CBVC năm 2012 như sau:

1.      Thời gian tổ chức Hội nghị:

-       Cấp Khoa, Phòng và các đơn vị tương đương thuộc Trường; các Văn phòng, Ban, Trung tâm thuộc Cơ quan ĐHĐN: Hoàn thành trước ngày 31/8/2012.

-       Cấp cơ sở (Cơ quan ĐHĐN, các Trường thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y - Dược):Hoàn thành trước ngày 30/9/2012.

-        Cấp ĐHĐN: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2012.

2.      Hình thức tổ chức Hội nghị: Tùy tình hình cụ thể, các đơn vị có thể tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu theo quy định.

3.      Nội dung tổ chức Hội nghị:

3.1. Cấp dưới Cơ sở (các Khoa, Phòng và các đơn vị tương đương thuộc Trường; các Văn phòng, Ban, Trung tâm thuộc Cơ quan ĐHĐN).

-         Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của đơn vị;

-         Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của nhà trường (Phân hiệu/ Khoa Y Dược/ Cơ quan ĐHĐN);

-         Bầu cử đại biểu tham dự Hội nghị CBVC cấp Cơ sở (nếu Hội nghị CBVC cấp cơ sở là Hội nghị đại biểu); số lượng đại biểu theo phân bổ của Liên tịch giữa Thủ trưởng đơn vị với Công đoàn cơ sở.

3.2.  Cấp Cơ sở (Trường/Phân hiệu/Khoa trực thuộc/Cơ quan ĐHĐN))

-         Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của đơn vị;

-         Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của ĐHĐN;

-         Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân;

-         Báo cáo công tác tài chính của đơn vị;

-         Giải trình những kiến nghị của CBVC;

-         Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu có);

                        (Ban Thanh tra nhân dân cấp Cơ sở và ĐHĐN nhiệm kỳ 2 năm)

-         Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu CBVC ĐHĐN;

-         Giới thiệu CBVC của đơn vị đề cử bầu vào Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2012–2014 (Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu và mỗi Trường đề cử 01 người).

        Chú ý: Các Trường, Phân hiệu, Khoa Y Dược, Cơ quan ĐHĐN đăng ký thời gian, kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC của đơn vị mình với Văn phòng ĐHĐN để sắp xếp lịch tuần sinh hoạt chung của ĐHĐN.

4.       Hội nghị CBVC Đại học Đà Nẵng:

-         Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2012.

-         Địa điểm: Hội trường Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng)

-         Số lượng và thành phần đại biểu dự Hội nghị CBVC ĐHĐN: 200 đại biểu, trong đó:

+  Đại biểu đương nhiêngồm có: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN và Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN.

+ Đại biểu bầulà những cán bộ, viên chức không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị và được tập thể bầu cử thông qua bỏ phiếu kín. Số lượng đại biểu phân bổ cho các đơn vị cụ thể như sau:

 

5.  Công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC ĐHĐN:

-         Văn phòng ĐHĐN phối hợp với Viện Anh ngữ chuẩn bị Hội trường và những điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội nghị.

-         Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác của ĐHĐN từ 2010 - 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ  từ 2012 – 2014: Văn phòng ĐHĐN chuẩn bị

(Từ ngày 01/8/2012 đến ngày 30/8/2012: Văn phòng ĐHĐN chuẩn bị báo cáo và gửi cho các Trường, Cơ quan ĐHĐN, các đơn vị trực thuộc góp ý).

-         Báo cáo công tác Tài chính và phối hợp với Văn phòng Công đoàn ĐHĐN dự toán kinh phí cho Hội nghị: Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN chuẩn bị.

-         Tiếp nhận báo cáo và tổng hợp ý kiến góp ý của các Trường, đơn vị trực thuộc: Văn phòng Công đoàn ĐHĐN.

-         Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2012 của Ban Thanh tra nhân dân: Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN chuẩn bị.

-         Các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình (nếu có yêu cầu).

                Sau khi tiến hành Hội nghị CBVC cấp cơ sở, đề nghị Thủ trưởng các Trường, Cơ quan ĐHĐN, đơn vị trực thuộc và BCH Công đoàn cơ sở gửi báo cáo kết quả Hội nghị kèm theo danh sách đại biểu đi dự Hội nghị CBVC ĐHĐN, danh sách đề cử bầu vào Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN về Đại học Đà Nẵng (qua Văn phòng Công đoàn ĐHĐN) trước ngày 5/10/2012 ./.

 Văn phòng Công đoàn ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH