Đại học Đà Nẵng công bố Báo cáo Thường niên năm 2017 (Annual Report UD - 2017)

14/05/2018

Nhằm tăng cường thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá “Học hiệu” của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), gắn kết hơn nữa với cộng đồng để phát triển bền vững, ĐHĐN trân trọng công bố “Báo cáo thường niên ĐHĐN năm 2017” (Annual Report UD-2017).

 

Xem tại đây.

Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin và truyền thông

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn