THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ASEA-UNINET, 

KUALA LUMPUR, MALAYSIA (http://asea-uninet.org/)

  

Hội thảo về vấn đề bền vững ASEA UNINETdo Đại học Utara Malaysia (UUM) tổ chức phối hợp với ASEA-UNINET, được tổ chức vào ngày 28-29 tháng 8 năm 2018 tạiĐại họcUtara Malaysia, Kuala Lumpur (UUMKL), Malaysia.

Mục đích chính của hội thảo là nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề và thách thức liên quan đến tính bền vững và hợp tác khoa học có thể đóng góp vào các khía cạnh khác nhau của mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Hội thảo cũng nhằm mục đích xuất bản các ấn phẩm khoa học Do đó, trước khi tham dự hội thảo này, người đăng ký tham gia hội thảo phải chuẩn bị một bản tổng quan ngắn gọn về các vấn đề bền vững (chủ đề về kinh tế, xã hội và môi trường...) có liên quan đến lĩnh vực mà họ quan tâm.

Chương trình hội thảo : http://bit.ly/TentativeAseaUninet2018

Đăng ký tham gia trước ngày 31 tháng 7 năm 2018 tạiđịa chỉ: http://bit.ly/ASEAUNINET-KL

Kinh phí : Ban tổ chức chịu trách nhiệm trả các chi phí bao gồm các bữa ăn và sắp xếp cuộc họp. Người đăng ký tham gia sẽ trả chi phí lưu trú và đi lại. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Mr. Khairy Mukhtaruddin, email khairy@uum.edu.my hoặc + 604-9283403.

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH