Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Đây là thành tích rất đáng tự hào của toàn Đảng bộ, cùng với sự phát triển đột phá của Nhà trường trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Sự thành công của Đảng bộ gắn liền với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với công tác giám sát trong Đảng.

 

Xây dựng và phát triển nhà trường hướng đến tự chủ, hội nhập: Áp lực và thách thức đối với công tác Đảng

Hiện nay, hầu hết tại các trường đại học công lập, tổ chức Đảng đóng vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, tất cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo của Đảng đều làm công tác kiêm nhiệm, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Mặt khác, trong xu thế hội nhập, hướng đến tự chủ đại học, nhiệm vụ chính trị của các trường đại học ngày càng lớn; vừa gánh vác vai trò đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa nghiên cứu khoa học dẫn dắt sự phát triển tri thức và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, do yêu cầu của tình hình mới, công tác xây dựng và phát triển Đảng cũng đã được cấp uỷ cấp trên tăng cường chỉ đạo sâu sát bằng nhiều quy định, hướng dẫn mới. Nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Trung ương luôn là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách… Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ, thách thức đối với công tác Đảng trong các trường đại học là hết sức nặng nề.

 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra năm quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng như sau:

1. Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thư­ờng xuyên của toàn Đảng, tr­ước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và ng­ười đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, ph­ương pháp công tác đảng. Tổ chức Đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân.

2. Tăng c­ường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác t­ư t­ưởng, công tác tổ chức và đổi mới ph­ương thức lãnh đạo của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư­ t­ưởng và tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

3. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay khi mới manh nha.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm đ­ược phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

5. Đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

 

Kết quả thực hiện công tác giám sát trong Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN và những bài học kinh nghiệm

Ngay sau khi Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã họp và phân công nhiệm vụ, bầu các ban chức năng, đồng thời ban hành các quy chế hoạt động, trong đó có quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy. UBKT Đảng ủy tiếp tục xây dựng chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch năm, có phân công trách nhiệm rõ ràng đối với ủy viên UBKT, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác giám sát trong Đảng. Mỗi ủy viên UBKT được phân công giám sát một số chi bộ cụ thể. UBKT định kỳ 03 tháng họp 01 lần  và họp đột xuất khi có sự việc cần thiết. Nhờ có quy chế hoạt động rõ ràng, có chương trình hành động và kế hoạch cụ thể cũng như có sự phân công trách nhiệm nên sự phối hợp giữa các thành viên UBKT rất hiệu quả.

Đảng ủy xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là công việc thường xuyên nên công tác cập nhật, bổ sung nội dung các văn bản về kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tổ chức sinh hoạt, thực hiện dân chủ trong Đảng; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên…

Về triển khai các kênh giám sát, UBKT Đảng ủy đã xác định và lựa chọn các kênh giám sát đa dạng, từ việc nắm bắt dự luận xã hội, tiếp cận trực tiếp hoặc gián tiếp để kịp thời tìm hiểu thông tin. Đặc biệt, công tác giám sát của Đảng đã được triển khai đến từng đảng viên, từng chi bộ nên hầu hết các thông tin trên các diễn đàn đến những thông tin riêng lẽ của các quần chúng, đảng viên đều được UBKT nắm bắt kịp thời. Khi phát hiện có vấn đề liên quan đến công tác Đảng, các thành viên phụ trách trực tiếp tìm hiểu và hướng dẫn cho đảng viên cũng như các bên liên quan các văn bản của Đảng cũng như các quy định của nhà nước, của tổ chức đoàn thể, của nhà trường,… Chính vì vậy, không có sai phạm nào phải cần tiến hành kiểm tra và xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy cũng đã làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Tham mưu và giúp Đảng ủy xây dựng các quy định, quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng và cơ quan có liên quan. Ban hành một số Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát trên cơ sở Quy định của Trung ương, của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy ĐHĐN và sự nỗ lực không ngừng trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của Đảng ủy luôn được chú trọng, theo hướng ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ đã luôn bám sát quy chế, nghị quyết đã đề ra và bám sát yêu cầu của thực tiễn nhiệm vụ chính trị đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 Qua kiểm tra, giám sát, không có tổ chức Đảng và đảng viên nào vi phạm, phải thi hành kỷ luật; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy ĐHĐN.

 

Một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

Chủ động phòng ngừa sai phạm là chính; chú trọng đến “xây” đi đôi với “chống”. Để làm tốt công tác này, nhất thiết phải có sự quan tâm, chỉ đạo của toàn Đảng bộ và nhất là người đứng đầu;

Xây dựng quy chế làm việc rõ ràng; chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, gắn với thực tế của nhà trường, đây là cơ sở để hướng dẫn thực hiện đúng và kịp thời;

Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với cá nhân và tổ chức, trên cơ sở sự phân công, quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện,… các bên liên quan được phân công chủ động thực hiện;

Đa dạng các kênh thu nhận thông tin, để nắm bắt kịp thời và chủ động tiếp cận và hướng dẫn nhằm phòng ngừa các dấu hiệu có nguy cơ dẫn đến sai phạm.

Tóm lại, trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng Đảng ở các trường đại học đứng trước nhiều thách thức và khó khăn. Để công tác lãnh đạo của Đảng ở các trường đại học được thực hiện tốt, bên cạnh việc đề ra những chủ trương chính sách đúng đắn thì công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cần phải được chú trọng hơn nữa. Kết quả đạt được trong công tác giám sát trong Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, góp phần đưa nhà trường có những bước tiến vượt bậc trong trong gian qua.

 

Võ Văn Minh - Chủ nhiệm UBKT, Trần Thị Minh Lệ - Văn phòng Đảng uỷ

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH