Đại học vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước

12/12/2018

 

Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các Luật vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (ĐH). Trước đó, ngày 19/11//2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH. Căn cứ Hiến pháp năm 2013 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

 

Toàn cảnh họp báo

 

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm chính thức thông báo Lệnh của Chủ tịch nước công bố 09 Luật đã được Quốc hội thông qua. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan trình bày tóm tắt nội dung chính của 09 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An giới thiệu một số nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học, trong đó, sửa đổi, bổ sung 36 điều, bổ sung mới 01 điều, bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An cho biết, Luật tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng GDĐH, bảo đảm sự hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những điểm mới đáng chú ý như sau:

 

Luật quy định hệ thống cơ sở giáo dục ĐH gồm ĐH và trường ĐH, tiệm cận với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, khắc phục một số vấn đề bất cập nhưng vẫn đảm bảo ổn định hệ thống để phát triển. Đặc biệt, Luật khẳng định rõ: Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” (Điều 7, khoản 1). Sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định cơ cấu tổ chức của ĐH. Căn cứ vào năng lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở giáo dục ĐH xác định mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động như sau: Cơ sở giáo dục ĐH định hướng nghiên cứu; Cơ sở giáo dục ĐH định hướng ứng dụng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An giới thiệu một số nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học

 

Về tự chủ ĐH, Luật tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ ĐH trong toàn hệ thống, trong đó, quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH trong việc xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục ĐH. Luật quy định rõ điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH. Thứ trưởng lưu ý quy định về Hội đồng trường với luật mới có thực quyền thực hiện chức năng quản trị trường, quyết định định hướng phát triển trường, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính…, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự, tiêu chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và theo quyết nghị của hội đồng trường… Hội đồng ĐH (công lập) thực hiện chức năng quản trị ĐH, có trách nhiệm và quyền hạn như: Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm, kết nạp thành viên mới, tổ chức lại ĐH theo quy định của pháp luật; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, Quyết định phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên; quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc ĐH; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc ĐH trên cơ sở đề xuất của giám đốc ĐH, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của chủ tịch hội đồng ĐH, giám đốc ĐH hằng năm; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng ĐH, giám đốc ĐH vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất; Quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực dùng chung trong ĐH; chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển ĐH…

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại phiên góp ý của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng (ngày 05/10/2018)

 

Luật đổi mới quản lý đào tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Xây dựng các chuẩn giáo dục ĐH như chuẩn chương trình, chuẩn giảng viên, chuẩn cơ sở giáo dục ĐH… tạo không gian thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, phù hợp với xu hướng quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo, thúc đẩy việc công nhận văn bằng, tín chỉ giữa các trường trong khu vực và trên thế giới. Cơ sở giáo dục ĐH ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.Về kiểm định và xếp hạng ĐH, Luật quy định căn cứ vào kết quả kiểm định, năng lực của trường và nhu cầu xã hội, các trường có quyền tự chủ mở ngành, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng... Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục được quy định với trách nhiệm của các bên liên quan; quy định về cơ sở kiểm định độc lập và công khai kết quả kiểm định, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp để người học và xã hội lựa chọn. Luật quy định xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH nhằm đánh giá uy tín, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo tiêu chí nhất định, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chức có liên quan. Cơ sở giáo dục ĐH chủ động lựa chọn, tham gia các bảng xếp hạng có uy tín trong nước, quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết, hiện Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng hai Nghị định hướng dẫn thực hiện luật, dự kiến tháng 5/2019 sẽ ban hành, để thực thi Luật từ  ngày 01/7/2019.

 

Xem nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH tại đây.

 

Tin Trung tâm TTHL và Truyền thông ĐHĐN