Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.1 UD - 2019

12/04/2019

Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông giáo dục và quảng bá “học hiệu” của Đại học Đà Nẵng gắn kết hơn nữa với cộng đồng xã hội, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành Bản tin định kỳ - Newsletter No.1 UD -2019.

 

Xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN