Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020

25/07/2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020 theo công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019. 

 

Xem chi tiết thông báo Công văn số 2267/ĐHĐN-KHCNMT và các công văn liên quan tại đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN