Thông báo số 03/TB-HĐGSCS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng

06/08/2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019

Xem tại đây

Tin Ban KHCN & MT - ĐHĐN