Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

06/03/2020

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 799/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 15/3/2020. Riêng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, xét đề nghị của lãnh đạo đơn vị, Ban Chỉ đạo ĐHĐN thống nhất để đơn vị tổ chức cho học viên, sinh viên đi học lại từ ngày 09/3/2020. 

 

Đối với sinh viên, học viên quốc tế, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường. Tạm dừng việc đón, tiếp các đoàn khách quốc tế từ vùng có dịch và không cử CBVC, sinh viên đến vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu... Các đơn vị chủ động, linh hoạt tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên, học viên học trực tuyến trong thời gian nghỉ học. 


Xem Công văn số 799/ĐHĐN-VP tại đây

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN