Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN yêu cầu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên, học viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh

08/03/2020

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Đà Nẵng vừa có Công văn số 812/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn số 799/ĐHĐN-VP (ngày 05/3/2020). 

 

Xem Công văn số 812/ĐHĐN-VP tại đây.

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN