Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thực hiện nghiêm đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thực hiện nghiêm đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Xem Công văn 1123/ĐHĐN-VP tại đây

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19