Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

29/05/2020

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT (Thông tư 11) về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục (CSGD) công lập.

 

Mục đích của Thông tư 11 là phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học; nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng; tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của CSGD, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng GD&ĐT; phòng chống các hành vi tiêu cực.

 

Yêu cầu của Thông tư 11 đối với thực hiện dân chủ trong hoạt động của CSGD phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc “tập trung dân chủ”, phát huy vai trò của Hội đồng trường; dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của CSGD. 

 

Thông tư 11 cũng nêu rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, hội đồng trường và các đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện dân chủ trong CSGD, theo đó quy định 09 việc Hiệu trưởng phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết, 03 việc phải công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá CSGD theo quy định của pháp luật (Điều 9),  những việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia đóng góp ý kiến và những việc được tham gia giám sát, kiểm  tra tại CSGD (Điều 11 và Điều 13)...

 

Thông tư 11 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000.

 

 Xem nội dung của Thông tư 11 tại đây.

 

Tin Ban Thanh tra-Pháp chế ĐHĐN