Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phát hành Bản tin Học liệu định kỳ (số 02/2020)

08/07/2020

Nhằm giới thiệu, kết nối, chia sẻ và hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin học liệu, tài liệu khoa học hữu ích trực tuyến, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ (số 02/2020). Xem Bản tin tại đây

 

 

Trong Bản tin này giới thiệu các đường link tài liệu số (báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ…) của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của ĐHĐN do Trung tâm “số hoá” lưu trữ trên hệ thống tài nguyên số Dspace và mạng thư viện Aleph, Primo.

 

Bên cạnh các nguồn thông tin học liệu nội sinh, Bản tin còn liên kết, giới thiệu một số nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở (miễn phí) của các tổ chức khoa học, giáo dục và thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ, khai thác hiệu quả thông tin học thuật, khoa học trong kỷ nguyên số. 

 

Xem Bản tin tại đây

 

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN