Đại học Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

28/07/2020

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN thảo luận và đưa ra các giải pháp khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức, giảng viên và người học.

 

Giám đốc ĐHĐN đã kết luận các đơn vị thành viên, thuộc, trực thuộc thực hiện nghiêm, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, khẩn trương, tích cực chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tế đơn vị, đảm bảo an toàn trường học, ưu tiên công tác tuyển sinh năm 2020. Xem Thông báo Kết luận số 2596/TB-ĐHĐN tại đây.

 

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHĐN cũng đã ban hành các công văn số 2514/ĐHĐN-VP, công văn số 2606/ĐHĐN-VP theo đó yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TW của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 4930/UBND-SYT của UBND thành phố Đà Nẵng (bắt đầu từ 0h00 ngày 28/7).

 

Xem Công văn số 2606/ĐHĐN-VP tại đây.

 

Xem  Công văn số 2514/ĐHĐN-VP tại đây.

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ĐHĐN