Thông báo nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

04/02/2013

 

Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB ngày 12/12/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013. Theo quy định tại Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB, các ứng viên thực hiện gấp một số việc cụ thể như sau.

1. Nhận lại hồ sơ tại phòng 215 (Ban TCCB)

2. Sửa chữa bổ sung bản cam kết (phụ lục 5) theo mẫu tại đây.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các giảng viên triển khai gấp các mục trên trước ngày 05/02/2013.