Thông báo V/v ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2012 đối với các cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên

08/03/2013

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

Số:             /ĐHĐN-KHTC                                  Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03  năm 2013

                                                                                                                          

THÔNG BÁO

V/v ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2012

đối với các cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên

                       

Kính gửi:      Các đơn vị thuộc Cơ quan Đại học Đà Nẵng

           

Theo tinh thần công văn số 187/TCT- TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, Ban Kế hoạch - Tài chính thông báo đến các đơn vị và cá nhân một số nội dung sau:

1/ Đối với các cán bộ, viên chức (CB,VC) có thu nhập từ 02 nơi trở lên (ngoài Thu nhập từ Cơ quan Đại học Đà Nẵng còn có thu nhập từ đơn vị khác chi trả) không được ủy quyền cho cơ quan Đại học Đà Nẵng quyết toán thay mà phải trực tiếp làm thủ tục quyết toán tại Cơ quan Thuế(08 Trần Phú, Tp Đà Nẵng).

2/ Đối tượng Quyết toán thuế tại cơ quan thuế:

2.1/ Cá nhân có số thuế đã khấu trừ tại các đơn vị chi trả nhỏ hơn số thuế phải nộp năm 2012 phải làm thủ tục quyết toán tại cơ quan thuế để nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.2/ Cá nhân có số thuế đã khấu trừ tại các đơn vị chi trả bằng hoặc lớn hơn số thuế phải nộp năm 2012:

- Nếu có nhu cầu hoàn thuế thì làm thủ tục quyết toán tại cơ quan thuế để được hoàn thuế.

- Nếu không có nhu cầu hoàn thuế thì không cần làm thủ tục quyết toán tại cơ quan thuế (số thuế nộp thừa sẽ không được hoàn trả và không được khấu trừ vào năm 2013).

3/ Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm mẫu 09A.PL – TNCN; 09C.KK-TNCN và  26/MT-TNCN (nếu có). Cá nhân có thể tải các biểu mẫu từ phần mềm QTTNCN 3.0.2 tại website: http://www.mediafire.com/?79a469smclra4gn

4/ Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế chậm nhất là: 1/4/2013.

5/ Cá nhân thuộc điểm 2.1 và khoản 1 điểm 2.2 liên hệ Ban KH-TC từ 11-15/3/2013 để được cấp biên lai khấu trừ thuế năm 2012.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai đến từng CB,VC thuộc đơn vị mình để cán bộ, viên chức thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên.

Trân trọng!         

 

Nơi nhận:                                                                                                                    TL. GIÁM ĐỐC ĐHĐN

-    Như trên;                                                                                               KT.TRƯỞNG BAN KH-TC

-    Lưu VT; KHTC.                                                                                            (đã ký và đóng dấu)

Xem thông báo trong file đính kèm