BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       

  Số              /ĐHĐN-TCCB                                          Đà Nẵng, ngày         tháng 3  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước

Chương trình Giảng viên chính

 

           Kính gửi:   - Các Trường thành viên, Đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

                               - Các Trường Cao đẳng, Đại học, các Đơn vị trên địa bàn TP. Đà Nẵng

 

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Học viện Hành chính mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình Giảng viên chính. Đây là chương trình bắt buộc dành cho Giảng viên thi nâng ngạch lên Giảng viên chính. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Giảng viên của Đại học Đà Nẵng có hệ số lương từ 3.66 trở lên.

- Giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng ngoài Đại học Đà Nẵng có hệ số lương từ 3.66 trở lên.

2. Nội dung:

Theo khung chương trình của Bộ Nội vụ, do Giảng viên Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

3. Thời gian học: khoảng 03 tháng, học vào các buổi tối và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (lịch học cụ thể sẽ gửi đến học viên vào ngày khai giảng).

- Khai giảng và bắt đầu học (dự kiến): 14/4/2013 (Chủ nhật).

4. Địa điểm học:Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2013.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường và các Đơn vị triển khai thông báo này và tạo điều kiện để Giảng viên của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP.  Đà Nẵng (Phòng 215, ĐT: 0511-3892046 hoặc Email: bantccb@ac.udn.vn) trước ngày 10/4/2013.

Chân thành cảm ơn sự phối hợp của các Trường và các Đơn vị.

 

       TL. GIÁM ĐỐC

       KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 Nơi nhận:                                                                 

- Như trên;                                                                                                     

- Lưu: VT, TCCB. 

 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH