BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1416/ĐHĐN-KHCNMT                            Đà Nẵng, ngày 25  tháng 3 năm 2013

 V/v: xét chức danh GS, PGS

           đợt năm 2013  

 

                        Kính gửi :

                                                - Các Trường thành viên;

                                                - Các Đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

            Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19 tháng 3 năm 2013 thông báo về lịch xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

            Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung Công văn này đến các cán bộ thuộc đơn vị mình và thực hiện đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2013 tại Hội đồng chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Đà Nẵng theo thời gian như sau:

-          Hạn cuối cùng các đơn vị gửi danh sách ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS: trước ngày 10/5/2013;

-          Hạn cuối cùng ứng viên nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS:trước ngày 10/6/2013;

-          Hạn cuối cùng các ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (4 bộ): trước ngày 25/6/2013;

-          Danh sách ghi tên đăng ký, Bản đăng ký và toàn bộ hồ sơ ứng viên nộp về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, email: bankhcnmt@ac.udn.vn). Các thông tin chi tiết xem tại website: www.udn.vn/bankhcnmt hoặc www.hoidonggiaosunhanuoc.gov.vn.

Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Đà Nẵng dự kiến sẽ họp trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 05 tháng 8 năm 2013.

 

                                                                                                            GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:                                                                                                

- Như trên;

- Lưu: VT, Ban KH, CN&MT.

 

Xem thông báo xét chức danh GS, PGS đợt 2013 của Đại học Đà Nẵng.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013

 

 

 

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH