Kết luận của chủ tọa cuộc họp giao ban công tác thi đua năm 2013

08/04/2013

 

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN, chủ trì cuộc họp giao ban công tác thi đua khen thưởng năm 2013. Sau khi các đại biểu có ý kiến tham luận, thống nhất, Chủ tọa cuộc họp đã kết luận một số nội dung sau:  

- Thời gian tổng kết năm học sớm hơn mọi năm: Thời hạn nộp hồ sơ cho Hội đồng Thi đua Khen thưởng ĐH ĐN là 20 tháng 07 năm 2013.

- Tiêu chuẩn tối thiểu của "CSTĐ cơ sở" là: Có 01 sáng kiến cải tiên, hoặc 0,75 điểm công trình khoa học. Sáng kiến cải tiến phải được Hội đồng cấp Đại học Đà Nẵng đánh giá đạt loại khá trở lên. Điểm công trình khoa học tính theo cách tính của Hội đồng Giáo sư Nhà nuớc - không có ngoại lệ.

- Chủ nhiệm đề tài KHCN không hoàn thành đề tài đúng tiến độ, cá nhân có trình độ Tiến sĩ trở lên không có đủ 0,5 điểm bài báo khoa học, sẽ không được đề nghị xét tặng danh hiệu "CSTĐ cơ sở".

- Đơn vị không đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", lãnh đạo cấp trưởng và cấp phó của đơn vị không được đề nghị xét tặng danh hiệu "CSTĐ cơ sở".

- Tiêu chuẩn tối thiểu của "CSTĐ cấp Bộ" là: Trong 03 năm học gần đây phải là chủ nhiệm 01 đề tài KHCN cấp Bộ đã nghiệm thu (Chủ nhiệm đề KHCN cấp Đại học Đà Nẵng cũng được xem xét).

- Tiêu chuẩn tối thiểu của "CSTĐ toàn quốc" là: Trong 06 năm học gần đây phải là chủ nhiệm 01 đề tài KHCN cấp nhà nước đã nghiệm thu.

- Đối với Huân chương, Huy chương, danh hiệu Anh hùng Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Bản báo cáo thành tích dài không quá 12 trang A4;

- Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen của UBND Thành phố: Bản báo cáo thành tích dài không quá 04 trang A4.

- Các đơn vị chú ý đề nghị tặng Huân chương cho cán bộ quản lý có quá trình cống hiến lâu dài.

- Báo cáo thành tích phải làm theo mẫu mới nhất của Viện Thi đua - Khen thưởng nhà nước.

- Tất cả các đơn vị và cá nhân đủ tiêu chuẩn "khen cao" nên đề nghị khen thưởng. Một tập thể, cá nhân trong một năm không đề nghị tặng thưởng 02 hình thức "khen cao".

- Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Cá nhân có 05 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở và được tặng Bằng khen của Bộ, Thành phố; Tập thể 03 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ, Thành phố.

- Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng ba: Cá nhân có 07 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở và có 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ, Thành phố hoặc 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể 05 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc và có 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng nhì: Sau khi có Huân chương Lao động hạng ba, cá nhân có 05 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở và có 02 lần được tặng danh hiệu CSTĐ cấp Bộ hoặc 01 lần được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc, hoặc 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (sau 02 năm, kể từ khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng, mới được đề nghị tặng Huân chương); Tập thể 05 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc và có 02 lần được tặng Cờ Thi đua của Bộ, Thành phố hoặc 01 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

- Tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động hạng nhất: Sau khi có Huân chương Lao động hạng nhì, cá nhân có 05 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở và có 01 lần được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc; Tập thể 05 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc và có 03 lần được tặng Cờ Thi đua của Bộ, Thành phố hoặc 02 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

- Hồ sơ đề nghị tặng thưởng của các đơn vị, cá nhân nộp sau thời hạn quy định, sẽ không được xem xét.

- Bản báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng làm không đúng mẫu quy định, hoặc có nhiều lỗi đánh máy, lỗi chính tả sẽ không được xem xét.

- Các minh chứng không đúng quy định sẽ không được xem xét.

Xem file DOC tại đây

Xem file PDF tại đây