Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác thanh tra, pháp chế dưới sự chủ trì của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Giám hiệu các Trường thành viên, Ban Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Phát triển phần mềm, Trưởng Khoa Y Dược; Trưởng, Phó Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng; Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Trưởng Phòng Đào tạo các Trường, Phân hiệu, Trung tâm, Khoa trực thuộc.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua báo cáo về tình hình công tác thanh tra, pháp chế của nhà trường và trình bày đề xuất kế hoạch giai đoạn tiếp theo; nghe ý kiến thảo luận, trao đổi của đại diện các Ban, các Trường thành viên, các đơn vị trực thuộc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã kết luận một số vấn đề sau:  

       1. Hiệu trưởng các Trường thành viên, Thủ trưởng các đơn vị đào tạo có trách nhiệm triển khai tổ chức dạy học pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành học kể từ năm học 2013-2014 (theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 131/KH-BGDĐT ngày 28/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Ban Điều hành Đề án 1928 Bộ Giáo dục và Đào tạo).

       2. Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua soạn dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 của Đại học Đà Nẵng (theo yêu cầu Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Ban Điều hành Đề án 1928 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch “Nâng cao chất lượng công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016), tham mưu Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành ngay trong thời gian đầu tháng 5/2013 để triển khai trong toàn Đại học Đà Nẵng. Các Trường thành viên, các đơn vị trực thuộc đưa các nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 vào chương trình chuẩn bị Kế hoạch năm học 2013-2014, có kế hoạch triển khai cụ thể.

       3. Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng và tư vấn pháp luật; xây dựng, hoàn thiện bộ máy làm công tác thanh tra, pháp chế của Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên, Phân hiệu là cần thiết và sẽ được tiếp tục nghiên cứu để triển khai trong thời điểm thích hợp, phù hợp với Quy chế về tổ chức, hoạt động của Đại học vùng (Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các trường và sẽ ban hành trong thời gian tới).  

BAN THANH TRA, PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH