BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4457/ĐHĐN-TCCB

       V/v  xác định vị trí việc làm trong

             đơn vị sự nghiệp công lập

         Đà Nẵng, ngày 26 tháng7 năm 2013

 

                             Kính gửi: - Các Trường thành viên;

                                              - Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum;

                                              - Khoa Y dược;

                                              - Các đơn vị trực thuộc.

             

Đại học Đà Nẵng nhận được công văn số 4918/BGDĐT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu biên chế và yêu cầu xây dựng Đề án vị trí việc làm.
 

Đề án vị trí việc làm được xây dựng căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP.
 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Hiệu trưởng các Trường thành viên, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, Trưởng khoa Y - Dược và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, xây dựng  Đề án vị trí việc làm của đơn vị.
 

Hướng dẫn triển khai Đề án và đề cương xây dựng Đề án vị trí việc làm được gửi kèm theo công văn này. Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Hiệu trưởng các trường thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và gửi Đề án của đơn vị đến địa chỉ email: bantccb@ac.udn.vnvà bản chính gửi qua đường văn thư về Ban Tổ chức cán bộ Đại học Đà Nẵng trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh qua Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng để kịp thời giải quyết.

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS. TS. Trần Văn Nam

 

 

 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH