Thông báo danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2013

01/08/2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4510/ĐHĐN-KHCNMT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2013

V/v thông báo danh sách ứng viên
đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 01/7/2013 và ngày 30/7/2013 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.
 

Căn cứ trên kết quả chấm điểm và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2013 gồm các ông/bà có tên sau:
 

TT

Họ và tên ứng viên

Hội đồng
ngành, liên ngành

Nơi công tác

Chức danh
xét công nhận

1

Nguyễn Trường Sơn

Kinh tế học

Đại học Đà Nẵng

Giáo sư

2

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

3

Trương Hoài Chính

Xây dựng – Kiến trúc

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

4

Trương Thị Diễm

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

5

Lê Minh Đức

Luyện kim

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

6

Hoàng Phương Hoa

Giao thông Vận tải

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

7

Đào Hữu Hòa

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

8

Nguyễn Hòa Nhân

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

9

Nguyễn Xuân Toản

Cơ học

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

 


Nếu các cá nhân, tổ chức có ý kiến, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên trên thì xin vui lòng liên hệ với Hội đồng qua số điện thoại 0511.3817180 hoặc thư điện tử qua địa chỉ bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 08/8/2013.
 

Đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp các ứng viên có tên trong danh sách thông báo rộng rãi thông tin này theo đúng Qui chế của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.
 

 

Nơi nhận:

- Như nơi công tác;

- Lưu: VT, KHCNMT.

 

TM. HĐCDGS CƠ SỞ ĐHĐN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

PGS.TS. Trần Văn Nam

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.