BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

Số:                /ĐHĐN-ĐT

V/v: Rà soát Liên kết đào tạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đà Nẵng,  ngày 07  tháng  8   năm 2013

 

                                           Kính gửi:    - Các Trường thành viên, Phân hiệu;

                                                               - Các Trung tâm, Khoa trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

                  

Thực hiện Công văn số 5245/BGDĐT-GDDH ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát công tác liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH theo quy đinh tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị:

1. Báo cáo bằng văn bản việc rà soát, đánh giá toàn diện công tác liên kết đào tạo trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng liên kết đào tạo;

2. Thống kê theo phụ lục (có mẫu gửi kèm).

Báo cáo và thống kê gửi về Đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) trước ngày 10/9/201và File mềm gửi qua địa chỉ E-mail: thanhhoadhdn@gmail.comhoaan.dtdn@gmail.com

Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị báo cáo đầy đủ các nội dung, theo mẫu và đúng thời hạn quy định.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ (để báo cáo);

- Lưu VT, Ban ĐT.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

PGS.TS  ĐOÀN QUANG VINH

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH