Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

27/08/2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số              /ĐHĐN-TCCB                                              Đà Nẵng, ngày      tháng 8  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

 

           Kính gửi:  - Các Trường, Đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

                             - Các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng

 

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, cao đẳng, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Giảng viên của Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học, Cao đẳng khác;

- Những người đang làm việc, học tập ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh, có trình độ đại học trở lên và có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học, Cao đẳng;

 - Sinh viên tốt nghiệp Đại học loại khá, giỏi có nguyện vọng trở thành giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng.

2. Nội dung:

Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

3. Chứng chỉ: Hoàn thành khóa Bồi dưỡng, học viên được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Đại học.

4. Thời gian học: 02 tháng, trong đó tập trung trên 20 ngày các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối; buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h30’, buổi tối từ 17h45’ đến 21h00 (Lịch học cụ thể sẽ thông báo vào ngày khai giảng).

- Khai giảng và bắt đầu học: 10/10/2013 (thứ Năm).

- Địa điểm và kế hoạch học: Sẽ thông báo cụ thể trong Giấy Triệu tập học viên của Ban Tổ chức lớp.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2013.

5. Học phí: 2.500.000đ/1 học viên. (Học viên là giảng viên của Đại học Đà Nẵng được đài thọ học phí)

Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường và các Đơn vị triển khai thông báo này và tạo điều kiện cho Giảng viên của đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng.

Danh sách đăng ký gửi về: Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, TP.  Đà Nẵng (Phòng số 215, ĐT: 0511-3892046 hoặc Email: ngocminhtccb@gmail.com) trước ngày 25/9/2013 .

Chân thành cảm ơn sự phối hợp của các Trường và các Đơn vị.

 

    TL. GIÁM ĐỐC

    KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 Nơi nhận:                                                                                  Phó Trưởng ban       

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.                                                                            

                                                                                                    TS. Lê Mai Anh 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.