Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC

01/10/2013

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

 

Xem file PDF tại đây.