Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

 

Xem file PDF tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH