Đại học Đà Nẵng thông báo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

19/09/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tương Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. 

Xem Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT dưới đây. 

www.udn.vn 

In
288 Đánh giá bài viết:
4.8

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI