Thông báo Chương trình Bernd Rode Award 2022 thuộc Mạng lưới các trường đại học Châu Âu-Đông Nam Á (ASEA-UNINET)

02/12/2021

Chương trình Bernd Rode Award năm 2022 thuộc khuôn khổ hợp tác trong Mạng lưới các trường đại học Châu Âu-Đông Nam Á (ASEA-UNINET) mà Đại học Đà Nẵng là thành viên tích cực được dành trao giải thưởng cho các kết quả hợp tác khoa học và giáo dục đại học xuất sắc giữa các trường đại học của Cộng hòa Áo và các trường đại học khu vực Đông Nam Á hoặc Pakistan. Giải thưởng được trao ở 3 (ba) hạng mục 18 tháng/lần, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Nâng cao, mở rộng hợp tác nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của ASEA-UNINET

2. Nội dung, yêu cầu:

Tất cả các hợp tác trong khuôn khổ Mạng lưới ASEA-UNINET đã hoặc đang triển khai (từ năm 2017 đến nay) có sự tham gia của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu đến từ ít nhất 1 (một) trường ĐH thành viên của Mạng lưới ASEA-UNINET thuộc Cộng hòa Áo với ít nhất 1 (một) trường đại học thành viên của Mạng lưới thuộc khu vực Đông Nam Á hoặc Pakistan và đã được ASEA-UNINET tài trợ một phần hoặc toàn phần.

Giải thưởng được trao theo 3 (ba) hạng mục như sau:

(1) Junior: Các đóng góp cá nhân được thực hiện trong khuôn khổ ASEA-UNINET trong thời gian tối đa 05 năm kể từ sau khi hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ;

(2)  Senior: Đóng góp của cá nhân, bao gồm tất cả các dự án, sản phẩm được thực hiện trong trong khuôn khổ ASEA-UNINET trong khoảng thời gian trên 05 năm kể từ khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ;

(3) Nghiên cứu hợp tác dựa trên dự án được thực hiện trong khuôn khổ ASEA-UNINET.

3. Mức tài chính tài trợ

Chương trình tài trợ kinh phí lên đến 4.500 Euro (tùy hạng mục)

Kinh phí được cấp phải được tiếp tục sử dụng vào các dự án nghiên cứu hoặc các hoạt động hợp tác giáo dục đại học trong tương lai (lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật) trong khuôn khổ ASEA-UNINET để nhằm mục đích đài thọ các chi phí đi lại, chi phí ăn ở cho các nhà nghiên cứu trao đổi qua lại giữa Cộng hoà Áo với khu vực Đông Nam Á hoặc Pakistan.

4. Hình thức nộp Hồ sơ dự tuyển:

Các ứng viên nộp Hồ sơ qua email: asea-uninet@oead.at và gửi kèm các tài liệu bao gồm:

Đối với Hạng mục Junior và Senior:

(1) Mô tả ngắn gọn về hợp tác nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ ASEA-UNINET (khoảng 1-2 trang)

(2) Vai trò của ASEA-UNINET đối với công việc của ứng viên

(3) CV và danh mục xuất bản (cộng với các sản phẩm tốt nhất của ứng viên dưới dạng pdf-phiên bản đầy đủ)

(4) 03 (ba) đóng góp khoa học hoặc nghệ thuật quan trọng nhất của ứng viên (tối đa 200 từ)

Đối với Hạng mục nghiên cứu hợp tác dựa trên dự án:

(1) Mô tả ngắn gọn về dự án nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ ASEA-UNINET (1-2 trang)

(2) Vai trò của ASEA-UNINET đối với tư cách là người điều hành

(3) CV và danh sách các sản phẩm của nhóm dự án

(4) Các kết quả và sản phẩm giáo dục khoa học hoặc xã hội đem lại từ dự án

5. Thời hạn: Ngày 01/3/2022

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
183 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI