Thông báo góp ý Dự thảo Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN

26/11/2021

Thông báo góp ý Dự thảo Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN theo Công văn số 4048/ĐHĐN-TCCB ngày 26/11/2021.

Xem Công văn số 4048/ĐHĐN-TCCB và Dự thảo Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
180 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI