Thông báo Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình JDS

25/11/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) của Nhật Bản năm 2020 đối với bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ như sau:

1. Học bổng Thạc sĩ

Dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học Chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản thuộc các lĩnh vực/ngành học bao gồm: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Thảm họa môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công. 

Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nêu trên.

 Chỉ tiêu dự kiến sẽ tiếp nhận tối đa 60 học viên cao học cho khóa 2021-2023.

Vui lòng xem chi tiết xem tại đây: http://icd.edu.vn/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1890

2. Học bổng Tiến sĩ

Dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ của Chương trình JDS hiện đang công tác tại các cơ quan Nhà nước của Việt Nam để theo học chương trình Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 03 năm tại các trường đại học của Nhật Bản thuộc các lĩnh vực/ ngành học bao gồm: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Thảm họa môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công. 

Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nêu trên.

Chỉ tiêu dự kiến tiếp nhận tối đa 03 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ cho khóa 2021-2024.

Vui lòng xem chi tiết xem tại đây: http://icd.edu.vn/372/chi-tiet-tin-nho.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1891

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

In
334 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI