Thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt 2 năm 2021

26/11/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đợn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt 2 năm 2021.

Xem Thông báo số 4050/TB-ĐHĐN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
1574 Đánh giá bài viết:
4.2

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI