Thông báo về việc góp ý Dự thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Đại học Đà Nẵng (lần 2)

03/11/2021

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN thông báo góp ý Dự thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ĐHĐN (lần 2). 

Xem Công văn số 3736/ĐHĐN-TCCB và Dự thảo dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
212 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI