Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước đối với các công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài

28/04/2020

Ngày 21/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông báo số 252TB-BGDĐT về việc đăng ký nguyện vọng về nước đối với các công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.