Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

15/09/2014

QUY ĐỊNH

Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục

đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5118 /QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

Xem chi tiết Qui định tại đây

Các biểu mẫu về việc cử cán bộ viên chức đi học tập, công tác tại nước ngoài theo Quyết định số 5118/QĐ-ĐHĐN ngày 29/8/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

1. Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng

2. Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC xin gia hạn thời gian đào tạo, bồi dưỡng);

3. Sơ yếu lý lịch

4. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ

5. Báo cáo trước khi đi đào tạo, bồi dưỡng (dành cho CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài)

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng