Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

23/04/2020

 

 

Xem chi tiết Thông tư tại đây!