Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019

26/02/2020

Xem văn bản tại đây