Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

14/04/2020

Ngày 22/4/2019 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Xem văn bản tại đây