Triển khai thực hiện Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2012 về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học

06/05/2020

Ngày 28/4/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ thị toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục như Luật Giáo dục 2019Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 2018

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy định pháp luật, hướng dẫn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

- Xây dựng hệ thống thanh tra giáo dục bằng cách:

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo đúng quy định hiện hành;

+  Tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng chuẩn hóa…

Xem văn bản tại đây

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/