ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

LIÊN KẾT KHÁC

Tổng quan

I. Chức năng Ban Quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thực hiện công tác quản lý đầu tư cơ sở vật chất và quản lý khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của tất cả các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ Ban Quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư:

1. Nhiệm vụ Quản lý công tác đầu tư:

1.1. Tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN thực hiện các thủ tục đầu tư với vai trò là chủ đầu tư để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng chung của đại học vùng và những dự án có qui mô đầu tư tổng thể cho toàn đại học vùng.

1.2. Tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn thu hợp pháp của đại học vùng và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

1.3. Tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN quản lý, triển khai thực hiện và làm thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư và xây dựng để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ do ĐHĐN làm chủ đầu tư; Phối hợp cùng với Ban KH-TC thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án do Đại học Đà Nẵng được ủy quyền phê duyệt.

1.4. Tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN và thực hiện công tác sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc cho Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc.

1.5. Trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHĐN đã được Hội đồng đại học vùng phê duyệt, phối hợp với các đơn vị tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và NCKH, bảo vệ trước Hội đồng thẩm định và trình cơ quan chủ quản đầu tư phê duyệt.

2. Nhiệm vụ Quản lý khai thác cơ sở vật chất

2.1. Quản lý toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác đầu tư đối với tất cả các dự án do ĐHĐN là chủ đầu tư và các dự án do Giám đốc ĐHĐN quyết định đầu tư. Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan chức năng về thủ tục đầu tư và thủ tục quyết định đầu tư khi có yêu cầu.

2.2. Quản lý toàn bộ hồ sơ liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà đất, hồ sơ quản lý công sản trong toàn ĐHĐN. Lập kế hoạch kiểm kê tài sản hàng năm, đánh giá tài sản, lập danh mục các tài sản không sử dụng để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu và tài sản không còn sử dụng được để thanh lý.

2.3. Theo dõi công tác khai thác các tài sản đã được đầu tư trong toàn ĐHĐN. Lập kế hoạch kiểm tra công tác quản lý khai thác cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên để làm cơ sở xây dựng dự án đầu tư đối với các dự án do ĐHĐN làm chủ đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án do các trường thành viên làm chủ đầu tư.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: do Giám đốc ĐHĐN giao.

Địa chỉ:        Tầng 3, khu A-41 Lê Duẩn -TP.Đà Nẵng

Điện thoại:  02363812536

Email:          bancsvcdhdn@ac.udn.vn

 

Phó trưởng Ban phụ trách

TS. Đoàn Anh Tuấn

1 TS. Đoàn Anh Tuấn Phó trưởng Ban phụ trách 0916327707 0236.3818608 datuan@ac.udn.vn
2 ThS. Nguyễn Thạc Vũ Phó trưởng Ban  0913430034 0236.3832368 ntvu@ac.udn.vn​
3 Mai Thanh Bình Chuyên viên 0905151565 0236.3832368 mtbinh@ac.udn.vn
4 Phan Thanh Hoàng Chuyên viên 0913423104 0236.3832368 pthoang@ac.udn.vn
5 Phan Quang Thành Chuyên viên 0905236715 0236.3832368 thanhpq@ac.udn.vn
6 ThS. Dương Thị Thu Diệu Chuyên viên 0903582001 0236.3817383 dttdieu@ac.udn.vn
7 Nguyễn Đình Lục Chuyên viên 0903515292 0236.3849323 ndluc@ac.udn.vn
8 Nguyễn Mạnh Sơn Chuyên viên 0978007771 0236.3849324 nmson@ac.udn.vn
9 ThS. Phạm Đăng Dương          Chuyên viên                  0905314580 0236.3849324 pdduong@ac.udn.vn

 

Print
2597 Rate this article:
3.7