LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng - Nhiệm vụ

Ban Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng.

Ban công tác HSSV chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Đại học Đà Nẵng và các Phó Giám đốc phụ trách các mảng công tác có liên quan đến công tác HSSV;được Giám đốc ĐHĐN giao nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Phòng Công tác HSSV của các Trường thành viên và các Đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng. 

I. Chức năng :

Ban Công tác HSSV có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng và các công tác HSSV.

II. Nhiệm vụ :

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hoạt động phong trào và rèn luyện trong học sinh, sinh viên:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN và đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các hoạt động phong trào... trong học sinh, sinh viên.

-  Ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ”Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc.

- Tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên cấp Đại học Đà Nẵng.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào chung hàng năm và tổ chức các hoạt động có quy mô lớn về văn hoá, nghệ thuật, thể thao… trong học sinh, sinh viên.

2. Công tác tổ chức và quản lý học sinh,sinh viên

- Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Đại học Đà Nẵng.

- Ban hành các Quy định: Hướng dẫn khung đánh giá kết quả rèn luyện HSSV, Công tác giảng viên chủ nhiệm và cố vấn học tập, Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú...

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng về công tác tổ chức, quản lý học sinh, sinh viên.

- Quyết định cho sinh viên đi học đại học ở nước ngoài theo diện Hiệp định.

3. Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên và công tác y tế trường học;

- Ban hành quy định về khen thưởng sinh viên liên quan đến các chế độ khuyến khích học tập và rèn luyện đối với học sinh, sinh viên; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thực hiện các quy định hiện hành về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thực hiện các công tác liên quan đến chế độ chính sách cho HSSV: Học bổng, miễn giảm học phí, tín dụng học tập, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế,y tế trường học, tư vấn giới thiệu việc làm ...

- Phân bổ chỉ tiêu và tổ chức phát học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho học sinh, sinh viên thông qua Đại học Đà Nẵng.

4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong HSSV:

- Phối hợp các cơ quan chức năng và công an Thành phố Đà Nẵng xây dựng và ban hành quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong HSSV.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu của Bộ, nghành, Thành phố về đảm bảo an ninh trậ tự, an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong HSSV.

Print
994 Rate this article:
No rating