LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Trong tháng 9Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đợt học tập chuyên đề năm 2021 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” ở các cấp. Nội dung triển khai học tập Chuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên về việc học tập và làm theo Bác.

Cũng trong đợt này, các liên chi đoàn và chi đoàn cũng tiến hành Hội nghị về “Triển khai Luật thanh niên sửa đổi năm 2020” nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân được quy định trong luật.

Hội nghị học tập dành cho cán bộ đoàn chủ chốt là Ủy viên và Ứng viên BCH Đoàn trường

Bên cạnh đó, Đoàn các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc tổ chức học tập và tuyên truyền thông qua các hoạt động sinh hoạt chi đoàn với nhiều hình thức sáng tạo.

 

Chi đoàn 44K03.4 tổ chức hội nghị

Chi đoàn 46K23.2 lồng ghép nội dung kiểm tra trắc nghiệm vào hội nghị học tập