Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
1 Lê Phong Vũ 19/05/1966 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010506 Thạc sĩ
2 Lê Thanh Tùng 03/12/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010504 Thạc sĩ
3 Đỗ Hoàng Tùng 09/07/1981 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010503 Thạc sĩ
4 Thạch Thành Trung 20/11/1979 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010501 Thạc sĩ
5 Tăng Hoàng Triều 20/11/1973 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010500 Thạc sĩ
6 Đinh Thái Vĩnh Trà 15/07/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010499 Thạc sĩ
7 Diệp Sang Chi Tra 08/08/1969 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010498 Thạc sĩ
8 Nguyễn Văn Tiếp 19/05/1970 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010496 Thạc sĩ
9 Diệp Chanh Tha 01/01/1977 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010490 Thạc sĩ
10 Bùi Thị Rãnh 26/11/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010488 Thạc sĩ