LIÊN KẾT KHÁC

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

STT Tên quy trình Ghi chú
  TUYỂN SINH  
1 Xây dựng kế hoạch tuyển sinh VLVH tại các đơn vị thuộc/trực thuộc và đơn vị liên kết QT-TS3
2 Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH và đào tạo liên thông QT-TS5
3 Ban hành quyết định tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài vào học tại các CSGDĐHTV QT-TS7
4 Quy trình công nhận thí sinh trúng tuyển vào chương trình 2 QT-TS8
  QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  
1 Quy trình xét chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học, chuyển ngành và chuyển hình thức đào tạo QT-DT5
2 Quy trình xây dựng, thẩm đinh, ban hành Chương trình đào tạo  
3 Quy trình thực hiện mở ngành trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ  
  XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  
1 Danh mục hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp  
  VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ  
1 Cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ QT-VB1
  KHÁC  
1 Quy trình xây dựng kế hoạch năm học cho toàn ĐHĐN QT-K1
2 Quy trình báo cáo thống kê QT-K2
 
Print
6728 Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.